Aby się zalogować musisz się zapisać!

Przypomnij hasło

10.02.2019r.
Zakończenie roku szkolnego
8.02.2019r.
Termin wystawiania ocen końcowych
1.02.2019r.
Termin wystawiania ocen proponowanychStrona Główna

Darmowy licznik odwiedzinPlan Lekcji
Konfiguracja Chatu
(Kliknij w pomieszczenie aby do niego wej¶ć)

Tereny Pozaszkolne
(odkryj zagadkę sfinksa)
(/join Nox_las)
(/join ulica_pokatna)
(/join nox_blonia)
(/join arena_walki)
(/join arena_smierci)
(/join nox_boisko)
(/join drumchark)

Parter
(/join Nox)Iza Evans_brown - 1115 pkt.
Abyzou Servam - 977 pkt.
Emily Bladwood - 959 pkt.
Tina Skamander - 680 pkt.
Lizzie McKenzzie - 549 pkt.

[Pełny ranking]Melanie Jackson - 0 pkt.
James Mayer - 0 pkt.
Alexander Collotye - 0 pkt.

[Pełny ranking]
Obowi?zki Nauczyciela:
1. Nauczyciel ma obowi?zek uczestniczy? na swoich zaj?ciach.
2. Nauczyciel ma obowi?zek uczestniczy? w Uroczysto?ciach Szkolnych.
3. Nauczyciel ma obowi?zek co najmniej raz w roku przeprowadzi? konkurs/olimpiad?/zabaw?.
4. Nauczyciel ma obowi?zek dodawania Dziennika Lekcyjnego nie p??niej ni? do niedzieli godziny 18:00.
5. Nauczyciel ma obowi?zek dodawa? punkty do Rankingu Dom?w oraz Ucznia nie p??niej ni? do niedzieli godziny 18:00
6. Nauczyciel ma obowi?zek doda? zadanie domowe na stronie nie p??niej ni? 3 dni do Terminu oddania Pracy. W przypadku nie wywi?zania si? z tego obowi?zku nie mo?e wystawi? oceny negatywnej.?
7. Nauczyciel ma obowi?zek zg?osi? swoj? nieobecno?? w pokoju nauczycielskim.
8. Nauczyciel przeprowadzaj?cy zast?pstwo ma obowi?zek doda? dziennik do dziennik?w swojego przedmiotu
9. Nauczyciel ma obowi?zek doda? Dziennik Ocen w terminie nie d?u?szym ni? tydzie? po rozpocz?ciu roku szkolnego.
10. Nauczyciele w ka?dym tygodniu zostaj? oceniani w skali od 1 do 10 w ocenie brane s? pod uwage:
 • Dodawanie dziennik?w
 • Dodawanie punkt?w do RU i RD
 • Organizacja konkurs?w/olimpiad
 • Aktywno?? w Wielkiej Sali
 • Obecno?? na Uroczysto?ciach Szkolnych, Radach Pedagogicznych, Zabawach
 • Opieka nad domem
 • Innne
11. Nauczyciel ma obowi?zek dodawania punkt?w uczniom do Rankingu Ucznia (maks):
 • +1/-1 Obecno?? i Aktywno?? na lekcji
 • Zdobycie oceny (+5 W, +4 PO, +3 Z, +2, N, +1 O, -1, T, -3 Brak)
 • +7 Udzia? w Konkursie/Olimpiadzie wewn?trzszkolnej?
 • +15 Udzia? w Olimpiadzie mi?dzyszkolnej
 • -5 Nieodrobienie szlabanu
 • +5 Czynny udzia? w zabawach
 • -3 Przeszkadzanie na lekcjach
 • +5 Wzorowe wywi?zywanie si? z obowi?zk?w prefekta (pomoc uczniom, zabawy itp.)*
 • +7 Wzorowe wywi?zywanie si? z obowi?zk?w prefekta naczelnego (kontrola nad prefektami, pomoc uczniom, zabawy itp.)*
 • +20/-20 Inne
*Dodawane pod koniec roku.

12. Nauczyciel ma obowi?zek dodawania punkt?w do Rankingu dom?w (maks za jednego ucznia)
 • +5 Obecno?? na lekcji
 • +20/-10 Aktywno?? na lekcji
 • +30 Konkurs
 • +50 Olimpiada wewn?trzszkolna
 • +100 Olimpiada mi?dzyszkolna
 • +70 Zabawy
 • -30 Niedrobienie szlabanu
 • +100/-50 Inne
Je?eli kt?rego? punktu z pkt. 11 i 12, jest w 11 a nie ma w 12 to znaczy ?e nie mo?emy go dodawa? (np. Punkt?w za prac? domow? nie dodajemy do Rankingu Dom?w)

Prawa Nauczycieli
1. Nauczyciel ma prawo do podj?cia si? opieki nad domem.
2. Nauczyciel ma prawo do Halfopa w Wielkiej Sali.
3. Nauczyciel ma prawo do organizacji konkurs?w/olimpiad/zabaw.
4. Nauczyciel ma prawo kara? uczni?w szlabanem, lub punktami ujemnymi.
5. Nauczyciel ma prawo do 3 nieobecno?ci USPRAWIEDLIWIONYCH w ci?gu roku bez konsekwencji punktowej.
6. Nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia zast?pstwa, je?eli zg?osi to wcze?niej w pokoju nauczycielskim.
7. Nauczyciel ma prawo stara? si? o posad? Wicedyrektora (Je?eli Dyrekcja nie wyrazi zgody, dyrektor ma obowi?zek przeprowadzenia g?osowania, nauczyciel zostaje wtedy Wicedyrektorem gdy uzyska 90% g?os?w na tak)
8. Nauczyciel ma prawo przebywa? w Dormitoriach, je?eli nie jest opiekunem innego domu i opiekun wyrazi na to zgod?.
9. Nauczyciel ma prawo przebywa? na innych zaj?ciach lekcyjnych, je?eli profesor prowadz?cy wyrazi na to zgod?.

Klasa 1

19:05: Mugoloznawstwo
Tajemna komnata
(/join nox_tajemna_komnata)

19:40: Eliksiry
Sala tortur
(/join nox_sala_tortur)


Klasa 2

Dzisiaj nie ma lekcji. Uczniowie macie wolne!

Pe?ny PlanZapisy na Ucznia
Zapisy na Profesora

Wolne posady:

Uczniowie
Oczekuje na przydział: 13
Przydzieleni: 192
Razem: 205

Nauczyciele
Złożonych podań: 1
Uczących w szkole: 11
Razem: 12

Statystyki Domów
Gryffindor: 54
Ravenclaw: 42
Hufflepuff: 43
Slytherin: 53
Dyrekcja
Brak zastępstw na dzi¶.

Pełna lista zastępstw0.106 | powered by jPORTAL 2 & UserPatch